Компания / Company / Firma / 公司

ТСЛ – Сервис- это весь спектр услуг в области внешнеэкономической деятельности. Официальный Таможенный Представитель – Свидетельство ФТС РФ 0099/01.


Наша цель

способствовать развитию и процветанию бизнеса Наших клиентов путем предоставления оптимальных логистических решений, собственной развитой инфраструктуры агентов и высококвалифицированного персонала.

Мы

- это услуги в качестве поставщика, экспедитора, Таможенного Представителя, аналитика, консультанта и эксперта по всем вопросам, связанным с организацией и управлением Внешнеэкономической Деятельности. Наша команда обеспечивает Вам эффективное взаимодействие с миром!

Вы

всегда можете связаться лично со мной и обсудить Ваши вопросы, пожелания.

С уважением,

Генеральный директор Сергей В.Павлов

Рыбка за столом

TСL Group offers a full range of international trade services. Official Customs Broker; Certificate No. 0099/01 issued by the Federal Customs Services of the Russian Federation.


Our goal is

to contribute to our customers' business growth and development by providing effective logistics solutions, in-house well-developed infrastructure and highly qualified employees.

We

provide delivery, forwarding, customs brokerage, analytics, advisory and expert services in all matters concerning organization and management of international trade. Our team will ensure your effective cooperation in international business!

You are

always welcome to contact me, ask questions and make suggestions.

Best regards,

C.E.O. Sergej Pavlov

Fish at tne table.

Společnost TCL - Servis nabízí kompletní spektrum služeb v oblasti mezinárodních obchodních vztahů. Oficiální celní broker - Držitel osvědčení Federální Celní Služby Ruské federace č. 0099/01).


Náš cíl

podpora rozvoje a prosperity obchodu našich klientů poskytnutím optimálních logistických řešení, vlastní rozvinuté infrastruktury agentů a odborného personálu.

My

to jsou služby dodavatele, expeditora, celního brokera, analytika, konzultanta a experta ve všech otázkách, týkajících se organizace a řízení mezinárodní obchodní činnosti. Náš tým Vám zajišťuje efektivní spojení se světem!

Vy

vždy se můžete obrácet přímo na mě, abychom posoudili Vaše dotazy a požadavky.

S úctou,

Generální ředitel Sergej V. Pavlov

Ryby u stolu.

TCL集团有限责任公司在对外贸易活动领域中提供充分有效的服务。 官方的报关代理人依照俄罗斯联邦海关局的证书编号为0099/01办事。


我们

-作为供货商、货运代理人、报关代理人、分析员,顾问和专家,帮解决与组织和管理对外贸易活动的任何问题的服务提供者。我们团队向你们提供全球有效互相关系。

我们的目的

-是通过提供最合适的物流决策和发达并丰富的代理和高度熟练的工作人员基地促进你们商业的繁荣和发展。

你们

有需要随时联系我吧,我们商量你们感兴趣的所有问题并听你们的愿望。

此致
敬礼

总经理巴甫洛夫·谢尔盖·夫

魚在桌子上。